Абдрахманов С. Жиырмасыншы ғасыр жырлайды: қазақ поэзиясының антологиясы. - Алматы: Раритет, 2007.- 504 б.

Әбдешев Б.М. Мағжан Жұмабаевтың прозасы.- Астана, 2002.- 28 б.

Әбдиманұлы Ө. ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ әдебиеті.- Алматы: Қазақ университеті, 2002.- 430 б.

Базарбаев М. Замана тудырған әдебиет: таңдамалы ғылыми зерттеулері.- Алматы: Жібек жолы, 2005.- 512 б.

Бектұров Ж. Енеден ерте айрылған төл секілді...- Алматы: Қазақстан, 2002.- 624 б.

Бердібай Р. Бес томдық шығармалар жинағы.- Алматы: Қазығұрт, 2005.- 448 б.

Дала даналары.- Алматы: Қазақстанның даму институты, 2001.- 640 б.

Жеті ғасыр жырлайды: XІV ғасырдан XX ғасырдың бас кезіне дейінгі қазақ ақын-жырауларының шығармалары / Құраст. Е. Дүйсенбайұлы.- Жазушы, 2004.- 394 б.

Жолдасбекұлы М. Елтұтқа: Ел тарихының әйгілі тұлғалары.- Астана: KUL TEGІN, 2001.- 356 б.

Жұмабаев М. Жан сөзі: Өлеңдер мен дастандар.- Алматы: Раритет, 2005.- 256 б.

Жұмабаев М. Көп томдық шығармалар жинағы.- Алматы: Жазушы, 2002.- 208 б.

Жұмабаев М. Шығармалар: 3 томдық.- Алматы: Білім, 1995.- 256 б.

Жұмабаев М. Батыр Баян: Өлеңдер, поэмалар.- Астана: Елорда, 1998.- 329 б.

Жұмабаев М. Педагогика.- 3-ші бас.- Алматы: Ана тілі, 1992.- 160 б.

Жұмабаев М. Көп томдық шығармалар жинағы: Өлеңдер, дастандар, аудармалар.- Алматы: Жазушы, 2003.- 208 б.

Жұмабаев М. Шығармалар: 3 томдық.- Алматы: Білім, 1996.- 512 б.

Жұмабаев М. Қорқыт: Өлең // Қорқыт Ата = Коркут Ата.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы.- 1999.- Б.733-737.

Жұмабаев М. Сүй, жан сәулем: Өлеңдер мен поэмалар.- Алматы: Атамұра, 2002.- 256 б.

Жұмабек С. Мағжан музасы-мәңгі махаббат мұхиты // Сын әуені: әдеби ой-толғаныстар.- Астана: Елорда, 2001.- Б. 20-24.

Жұмабек С.Е. Сын әуені: Әдеби ой-толғаныстар.- Астана: Елорда, 2001.- 288 б.

Жүз тұңғыш: жинақ. 2-ші кітап.- Алматы: Жалын, 2005.- 352 б.

Жүз тұңғыш: жинақ. 1-ші кітап.- Алматы: Жалын, 2005.- 320 б.

Кәкішұлы Т. Мағжан - Сәкен: Ғылыми эссе.- Алматы, 1999.- 447 б.

Кәкішұлы Т. Қазақ әдебиеті сынының тарихы. ІІ бөлім.- Алматы: Білім, 2003.- 232 б.

Кәрібаева Б. Қазіргі қазақ әдебиетінің көркемдік даму арналары.- Астана: Елорда, 2001.- 312 б.

Кәрібаева Б. Қара өлең және лирика.- Алматы: Ы.Алтынсарин атындағы ҚР білім акад.Респ.баспа кабинеті, 2001.- 173 б.

Қабдолов З. Таңдамалы шығармалар. Сөз өнері.- Алматы: Санат, 2003.- 528 б.

Қазақ әдебиетінің қысқаша тарихы.- Алматы: Қазақ университеті, 2002.- 455 б.

Қазақ тарихындағы Ұлы Тұлғалар: Портреттер.- Алматы: Өнер, 2003

Қазақтың ақын - жазушылары.- Алматы: Дәуір, 2006.- 16 б.

Қанарбаева Б. Мағжан символист.- Алматы: Экономика, 2007.- 288 б.

Мағжан Жұмабаев: өлеңдері, прозасы және әдеби зерттеулер.- Петропавл: Полиграфия, 2006.- 428 б.

Мақпырұлы С., Сыдықов Т. Қазақ әдебиеті.- Астана: Фолиант, 2007.- 284 б.

Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры.- Астана: Күлтегін, 2002.- 528 б.

Оразбек М. Ақындық тұлға табиғаты.- Астана: Фолиант, 2002.- 152 б.

Садуақасұлы С. Екі томдық шығармалар жинағы: танымдық зерттеулер, мақалалар.- Алматы: Алаш, 2003.- 251 б.

Тарихи тұлғалар: танымдық-көпшілік басылым.- Алматы: Алматыкітап, 2005.- 368 б.

Умарова Г.С. Қазақ әдебиетінің тарихы.- Астана: Фолиант, 2007.- 244 б.

Кітаптар

Ізтілеуова С. Мағжан үні // Ақиқат.- 2003.- N9.- Б.56-58

Абдулин Х. Мағжан - жыр жұлдызы // Қазақ әдебиеті.- 1993.- N13.- Б. 4.

Ақшолақов Т. Поэзия пайғамбары // Қазақстан мұғалімі.- 2003.- 23 шілде.- Б. 3.

Алтай А. Алдаспан алаштың ақыны Мағжан // Қазақ әдебиеті.- 1993.- 22 қазан.- Б. 7.

Аманжолова А. Мағжан Жұмабаев поэзиясындағы махаббат тақырыбы //  Поиск. Серия гуманитарных наук.- 2000.- N2.- Б.57-60

Асқаров Е. Халқына қайта оралғандар: Мағжан Жұмабаев // Арай.- 1989.- N9.- Б.12-13

Ахметов Қ. Мағжанның махаббаты: Өлең // Егемен Қазақстан.- 2001.- 31 қазан.- Б. 8.

Әбдіманұлы О. Мағжан поэзиясы-азатшыл ойдың көрігі // ҚазМУ хабаршысы. Филология сериясы.- 1997.- N11.- Б.9-12

Әбдешев Б. Мағжан Жұмабаевтың публицистикасы // Ақиқат.- 2000.- N7.- Б.73-75

Әбдешев Б. Мағжанның жалынды үні // Ана тілі.- 2002.- 8 тамыз.- Б. 5.

Әшімханұлы Д. Жүсіпбектің сыншылығы туралы // Қазақ әдебиеті.- 1991.- 29 қараша.- Б.10-11

Бір сөзі мың жыл жүрсе дәмі кетпес // Азия.- 1993.- N14.- Б. 5.

Базарбаев М. Мағжанның поэзиясы // Қазақ әдебиеті.- 1990.- 13 көкек.- Б. 6.

Боқаева А. Күн еді - сүймеуші еді түнді дер ме?...// Қазақ әдебиеті.- 2003.- 19 желтоқсан.

Боранбаева Ж. Сөз зергері Мағжанның әдемі өрген өрнегі // Қазақ әдебиеті.- 2003.- 25 шілде.- Б.12-13

Дәрімбет Б. Мағжан және Алаш қозғалысы // Қазақ тарихы.- 1999.- N6.- Б.56-60

Дөңқабақ О. Сазынан бостандықтың самалы ескен // Заң.- 1997.- 14 мамыр.- Б. 4.

Ел қазақта жыр патшасы - Мағжан бар // Қазақ әдебиеті.- 1993.- 13 тамыз.- Б.2-11

Елеукенов Ш. Мағжан // Жұлдыз.- 1989.- N6.- Б.119-137

Ердембекұлы Е. Мағжан Жұмабаевтың романтизмі // Жұлдыз.- 1996.- N9.- Б.169-177

Есімханов Қ. Дарынға бай өлке // Егемен Қазақстан.- 2003.- 4 наурыз.- Б. 4.

Есқали Ө. Ұлыны ұлықтау-ұлт дәстүрі // Егемен Қазақстан.- 2003.- 1 шілде.- Б. 4.

Жұмабаева Ұ. Дариға, аяқталмай үзілді жыр // Егемен Қазақстан.- 1997.- 22 сәуір.

Жұмабаева Ұ. Мәңгіліктің бір үзігі // Егемен Қазақстан.- 1993.- 10 тамыз.- Б. 3.

Зарқын Т. Мағжан Петропавлдан неге кетті? // Парасат.- 2007.- N3.- Б.27-29

Кәкішев Т. Әр дарынның өз орны бар // Қазақ әдебиеті.- 1990.- 2 наурыз.- Б.6-7

Кәрібаева Б. Мағжан поэтикасы // Қазақ тілі мен әдебиеті.- 2000.- N7.- Б.39-42; 2000.- N8.- Б.35-39; 2000.- N9.- Б.25-29

Кәрібаева Б. Қазақ лирикасының қайнары // Қазақ әдебиеті.- 1993.- 7 мамыр.- Б.4-5

Келдібеков З. Исаханова Ғ. Азап пен мазақ // Егемен Қазақстан.- 1996.- 26 қаңтар.- Б. 4.

Кемелбаева А. Мағжанның прозасы // Қазақ әдебиеті.- 2003.- 10 қаңтар.- Б.8-9

Кемелбаева А. Мағжанның поэзиясы // Қазақ әдебиеті.- 2003.- 9 мамыр.- Б.12-13

Кемелбаева А. Мағжанның прозасы // Абай.- 2002.- N1.- Б.59-61

Көлбаев Т. «Қызыл қырғын» қасыреті // Қазақстан.- 2002.- 29 мамыр.- Б.4-5

Қаhарманұлы Ғ. «Халық жауының туысы деп тұқыртатын...» // Егемен Қазақстан.- 2003.- 30 сәуір.- Б. 3.

Қаhарманұлы Ғ. Сүйген сұлу // Түркістан.- 1997.- 2-8 көкек.

Қаhарманұлы Ғ. Мағжанның махабаты // Қазақ әдебиеті.- 1991.- 4 қаңтар.- Б. 5.

Қаhарманұлы Ғ. Мағжанды сүйген қыз // Қазақ әдебиеті.- 1992.- 30 қазан.- Б.8-9

Қаhарманұлы Ғ. Мағжан поэзиясы жайлы // Жұлдыз.- 1993.- N6.- Б.177-185

Қабышұлы Ғ. Ұра берсе құдай да өледі // Қазақ әдебиеті.- 1992.- 30 қазан.- Б. 8.

Қамзабекұлы М. Мағжан Жұмабаев (1893-1938) // Правительственный вестник.- 2000.- N6.- Б.67-69

Қирабаев С. Ұлттың ұлы ақыны // Халық кеңесі.- 1993.- 6 наурыз.

Қирабаев С. Алашорда және қазақ әдебиеті // Егемен Қазақстан.- 2007.- 7 қараша.- Б. 5.

Құдаш С. Қазақ ақыны Мағжан Жұмабаевтың тағдыры туралы.- Алматы, 1991.- Б.167-191

Құттықожаев И. Мағжан Жұмабаевтың «Түркі бағзы» рәмізі // Ұлағат.- 2000.- N5.- Б.40-42

Мағжан атылды ма?! // Азат.- 1993.– 15 тамыз.- Б.4-7

Мағжанның махаббаты - Гүлсім Ханым // Ертіс өңірі.- 2004.- 7 қазан.- Б. 30.

Медетбек Т. Асқақ рух ақыны // Егемен Қазақстан.- 1993.- 4 наурыз.- Б. 10.

Медетпек Т. Көргендер мен көңілге түйгендер // Егемен Қазақстан.- 1993.- N156.- Б. 4.

Мұхамадиұлы М. Мағжанның орны бөлек // Семей таңы.- 2007.- 31 мамыр.- Б. 3.

Мүсіреп Ғ. Азапты жол // Егемен Қазақстан.- 1997.- 2 сәуір.

Нысанбаев Ә. Мағжан Жұмабаев: «Әз Жәнібек сендер бол, мен Асан болып өтейін»; // Жас алаш.- 2003.- 12 сәуір.- Б. 4.

Оспанұлы Н. Ақын ағымы // Қазақ үні.- 1993.- 4 қыркүйек.- Б. 2.

Сарбалаев Б. Мағжанның лирикасы // Қазақ әдебиеті.- 1990.- 13 көкек.- Б. 10.

Сатаев А. Мағжан мен Есенин // Ақ желкен.- 2003.- N2.- Б.22-23

Серғазы Г. XX ғасыр: Елдікті ту еткен ұлт мақтаныштары // Алматы ақшамы.- 1999.- 31 желтоқсан.

Тілешов Е. Мағжан Жұмабаевтың «От» циклі // Жұлдыз.- 1996.- N10.- Б.185-188

Тарази Ә. Мағжанның прозасы // Қазақ әдебиеті.- 1990.- 13 көкек.- Б. 7.

Тұрғынбекұлы С. Мағжан мұңды ой ақыны // Ақиқат.- 1993.- N8.- Б.83-87

[үстіне]
Мерзімді басылымдар